انواع خشونت و بدرفتاری – Types of Abuse – Dari

خشونت فزیکی

خشونت فزیکی زمانی اتفاق می افتد که یک شخص از قوت فزیکی جهت زور گفتن یا کنترول کردن بالای یک شخص دیگر کار بگیرد. این نوع خشونت می تواند به آهستگی شروع شده و بمرور زمان شدت یابد. مثالهای خشونت فزیکی:

·         لت و کوب، سیلی زدن، لگد زدن، چک گرفتن یا تف کردن.

·         پرتاب نمودن اشیا یا خسارت زدن به اموال

·         بدرفتاری با اطفال یا حیوانات

·         قفل کردن یک فرد در داخل اطاق یا خانه

بدرفتاری های مربوط به جهزیه

 

 بدرفتاری جنسی

بدرفتاری جنسی عبارت از هر نوع اعمال جنسی زورکی یا نخواسته می باشد. مثالهای خشونت جنسی:

·         وادار ساختن یک فرد به انجام دادن عمل مقاربت جنسی یا اعمال جنسی دیگر بدون رضایت وی

·         تماس کردن یا نشان دادن نخواسته اعضای بدن

·         ایجاد عمدی درد در زمان انجام دادن مقاربت جنسی

·         انجام دادن عمل مقاربی زورکی بدون حفاظت از حاملگی و یا امراض ساری جنسی

·         مزاح های رکیک یا زننده جنسی

 

بدرفتاری عاطفی یا لفظی

بدرفتاری عاطفی یا لفظی آثار فزیکی بجا نمی گذارد مگر بالای حالت روحی و رفاه شخص تاثیر گذار می باشد. مثالهای بدرفتاری عاطفی و لفظی

·         مقصر شناختن یک فرد برای تمام مشکلات در یک رابطه

·         دشنام دادن، چیغ زدن یا مقایسه کردن یک شخص به دیگران به منظور کم زدن وی.

·         خجالت دادن اشخاص در حضور دیگران

·         تهدید کردن به خودکشی

·         احساس گناه دادن به یک شخص بخاطر عدم قبولی همبستر شدن

·         تهدید کردن ویزه یک فرد نزد اداره مهاجرت

 

بدرفتاری مالی

بدرفتاری مالی زمانی اتفاق می افتد که شخص بدرفتار حساب بانکی فرد قربانی را کنترول کند یا وی را از خرج کردن پول یا کار کردن ممانعت کند. بدرفتاری مالی شامل نکان ذیل است:

·         کنترول کامل امور مالی

·         محدود ساختن دسترسی به حسابات بانکی یا کریدت کارت ها

·         خودداری از دادن پول یا پول کافی برای مصارف خانه

·         تقاضا نمودن مکرر پول از همسر (از خانم یا خانواده وی)

بدرفتاری اجتماعی

بدرفتاری اجتماعی زمانی اتفاق می افتد که شخص بدرفتار همسر خود را از تماس با خانواده و دوستانش به منظور اعمال نفوذ و کنترول منزوی سازد. مثالهای بدرفتاری اجتماعی

·         کنترول کردن مکالمات تیلفونی، پیغام ها، ایمیل ها و رسانه های اجتماعی یک فرد

·         تعین نمودن اینکه همسر  اجازه دارد با کدام یک از اعضای خانواده و دوستانش تماس بگیرد.

·         انتقاد کردن خانواده و دوستان همسر

·         کوچ کردن به یک محل دورافتاده طوریکه همسر به مشکل بتواند با خانواده و دوستانش تماس برقرار کند.

·         وادار ساختن یک فرد به ازدواج نمودن خلاف میل وی (ازدواج اجباری)

بدرفتاری روحانی

بدرفتاری روحانی شامل تکذیب یا تحقیر کردن عقاید و مراسم دینی یک شخص توسط شخص دیگر می شود. مثالهای بدرفتاری روحانی

·         مانع شدن یک شخص از انجام دادن مراسم دینی

·         وادار ساختن یک شخص خلاف عقاید دینی وی

·         مسخره نمودن اعتقادات یا رسوم دینی یک شخص

·         توجیه نمودن خشونت با استفاده از دین

تعقیب نمود سایه وار

تعقیب نمودن سایه وار زمانی اتفاق می افتد که یک شخص عمداً یک شخص دیگر را خلاف میل وی بطور مداوم تعقیب نماید. تعقیب سایه وار به فرد قربانی این احساس را می دهد که وی کنترول زندگی خود را از دست داده است. مثالهای تعقیب سایه وار:

·         تیلفون کردن یا پیغام فرستادن های مکرر

·         تعقیب نمودن یک فرد به محل کارش یا به خانه

·         دادن نامه یا تحفه های نخواسته

·         نظارت کردن استفاده های تکنولوجیکی یک شخص مانند مکالمات تیلفونی، ایمیل ها، رسانه های اجتماعی

 

بدرفتاری تصویری

بدرفتاری تصویری زمانی صورت می گیرد که یک شخص تصاویر تهدید آمیز یا محرمانه یک فرد را بدون اجازه وی بکار ببرد. این امر شامل نکات ذیل می باشد:

·         شریک ساختن عکس های محرمانه

·         عکس های نیمه یا کاملاً عریان

·         عکس های اعمال جنسی

·         عکس های اعضای جنسی شخص

·         اضافه نمودن چهره یک شخص به عکس های زننده جنسی یا سکسی و پخش نمودن آن.

Subscribe to our newsletter