Tờ thông tin | Vietnamese Fact Sheets

What is primary prevention? | Biện pháp ngăn ngừa từ trong trứng nước là gì?

tải về

What men can do | Nam giới có thể làm gì

tải về

How men can prevent sexual violence | Nam giới có thể làm những gì để ngăn chặn vấn đề bạo hành tình dục

tải về

What can you do to support White Ribbon? | Quý vị có thể làm những gì để ủng hộ White Ribbon (Ruy-băng Trắng)?

tải về

Challenging your friends' behaviour | Đặt vấn đề đối với hành vi/thái độ của bạn quý vị

tải về

Myths and reality | Suy nghĩ sai lệch và thực tế

tải về

Responding to challenging statements | Ứng phó với lời phát biểu trái tai

tải về

What to do when someone tells you they have experienced violence or abuse | Nên làm gì khi ai đó nói với quý vị rằng họ bị bạo hành hoặc ngược đãi 

tải về

Subscribe to our newsletter