Prevent men’s violence against women

Tờ thông tin | Vietnamese Factsheets

What is primary prevention? | Biện pháp ngăn ngừa từ trong trứng nước là gì?

tải về

What men can do | Nam giới có thể làm gì

tải về

How men can prevent sexual violence | Nam giới có thể làm những gì để ngăn chặn vấn đề bạo hành tình dục

tải về

What can you do to support White Ribbon? | Quý vị có thể làm những gì để ủng hộ White Ribbon (Ruy-băng Trắng)?

tải về

Challenging your friends' behaviour | Đặt vấn đề đối với hành vi/thái độ của bạn quý vị

tải về

Myths and reality | Suy nghĩ sai lệch và thực tế

tải về

Responding to challenging statements | Ứng phó với lời phát biểu trái tai

tải về

What to do when someone tells you they have experienced violence or abuse | Nên làm gì khi ai đó nói với quý vị rằng họ bị bạo hành hoặc ngược đãi 

tải về

Subscribe to our newsletter

Select Language

language options will go here