Donate Now

tờ | Vietnamese Factsheets

  1. What is primary prevention? | Biện pháp ngăn ngừa từ trong trứng nước là gì? (tải về)
  2. What men can do | Nam giới có thể làm gì (tải về)
  3. How men can prevent sexual violence | Nam giới có thể làm những gì để ngăn chặn vấn đề bạo hành tình dục (tải về)
  4. What can you do to support White Ribbon? | Quý vị có thể làm những gì để ủng hộ White Ribbon (Ruy-băng Trắng)? (tải về)
  5. Challenging your friends’ behaviour | Đặt vấn đề đối với hành vi/thái độ của bạn quý vị (tải về)
  6. Myths and reality | Suy nghĩ sai lệch và thực tế(tải về)
  7. Responding to challenging statements | Ứng phó với lời phát biểu trái tai (tải về)
  8. What to do when someone tells you they have experienced violence or abuse | Nên làm gì khi ai đó nói với quý vị rằng họ bị bạo hành hoặc ngược đãi (tải về)

Would you also like to make a donation?