Prevent men’s violence against women

Fact Sheets (Nepali) — तथ्याङ्कहरू (नेपाली)

पुरुषहरू कसरी यौन हहसंा रोकन सक्छन् (How men can prevent sexual violence)

डाउनलोड गर्नुहोस्(Download)

आफ्नो साथीकनो व्यवहारलाई चु्ौती दि्े का्य्य(Challenging your friends' behaviour)

डाउनलोड गर्नुहोस्(Download)

कसलैे तपाईंलाई आफू हिसंा वा दुर्वव्यिार पीडित भएको कुरा सुनाउँदा के गनने(What to do when someone tells you they have experienced violence or abuse)

डाउनलोड गर्नुहोस्(Download)

पुरुषहरूले गर ्नसकरे कुराहरू (What men can do)

डाउनलोड गर्नुहोस्(Download)

सेतो रिबन लाई सहयोग गन ्न तपाईं के गन ्नसकननुहनुन्छ? (What you can do to support White Ribbon)

डाउनलोड गर्नुहोस्(Download)

चुनौती दिने भनाइहरूको जवाफ दिने कार्य (Responding to challenging statements)

डाउनलोड गर्नुहोस् (Download)

प्राथमिक रोकथराि भनेको के हो? (What is primary prevention?)

डाउनलोड गर्नुहोस् (Download)

मिथक र वास्तववक्ता (Myths and reality)

डाउनलोड गर्नुहोस् (Download)

Subscribe to our newsletter