Facts about White Ribbon Australia ( راجع به) – Dari

White Ribbon Australia راجع به

White Ribbon بزرگتری جنبش مردان و پسران در جهان است که در راستای خاتمه بخشیدن خشونت علیه زنان و دختران، ترویج مساوات بین جنسیت ها و ایجاد یک بینش جدید مردانگی فعالیت می کند.

White Ribbon Australia ، بحیث یک بخشی از این جنبش جهانی، می خواهد که تمام زنان در آسترالیا یک زندگی مصؤن، عاری از خشونت و بدرفتاری داشته باشند. هدف اصلی ما تمرکز روی جلوگیری اولیه است: یعنی توقف دادن خشونت قبل از آغاز آن.

ما می نقش مثبت مردان در زمینه جلوگیری از خشونت مردان علیه زنان از طریق تربیه، بلند بردن سطح آگاهی و کمپاین های ابتکاری تاکید نموده و ایشانرا کمک می کنیم تا در این تغیر اجتماعی سهم بگیرند.

بینش ما
یک ملتی که زنان را احترام می کند، در آنجا هر زن می تواند مصؤنانه، عاری از هرگونه بدرفتاری مردان زندگی کند.

هدف ما
دخالت دادن مردان در زمینه مصؤن سازی زنان یک موضوع مربوط به مردان نیز می باشد.

مردانیکه راجع به خشونت علیه زنان با مردان دیگر صحبت می کنند، یک عامل قوی سرعت بخشیدن تغیر می باشند.

خشونت علیه زنان

خشونت مردان و بدرفتاری علیه زنان در تمام جوامع اتفاق می افتد و منحصر به یک فرهنگ خاص نمی باشد. سازمان ملل متحد خشونت را چنین تعریف می کند: “هرگونه عمل خشونت آمیز جنسیتی است که منجر به یا احتمال رود که باعث ایجاد صدمه فزیکی، جنسی یا روحی و یا زجر زنان شود”. رفتار خشونت آمیز شامل حسادت، کنترول بیحد، تحقیر و تهدید ها می باشد. خشونت هرگز نباید تحمل شود.

خشونت خانگی و خانوادگی  یک شکلی از اشکال خشونت علیه زنان است و اکثراً در سراسر جهان بحیث یک “موضوع داخل فامیل” قلمداد می شود بعوض یک موضوع عامه. اگر خودتان یا کسی را می شناسید که مورد خشونت یا بدرفتاری قرار دارد، مهم است که اعتراض کنید.

یک همسر، خویشاوند، دوست یا حتی یک فرد بیگانه می تواند عامل خشونت باشد، گرچه خشونت اکثراً بین یک مرد تجاوزکار که با زن قربانی آشنا است، صورت می گیرد.

انواع خشونت و بدرفتاری

همه اشکال خشونت و بدرفتاری قابل قبول نیستند. از خشونت های واضح گرفته تا بدرفتاری های نهفته ورفتار کنترول آمیز.

بدرفتاری فزیکی، جنسی و تعقیب کردن سایه وار عبارت از خشونت هایی اند که مشاهده شده می توانند. بدرفتاری های عاطفی، لفظی، مالی، اجتماعی، روحانی و تصویری می توانند بیشتر نهفته باشند و توسط دوستان یا اعضای خانواده دیده نشوند.

بیشتر بخوانید

از کجا می توان کمک گرفت

اگر در معرض خطر فوری قرار دارید، به شماره 000 زنگ بزنید.

اگر خودتان یا کسی را که می شناسید که مورد خشونت یا بدرفتاری قرار دارد، کمک موجود است. اگر سوالی دارید یا مشورت می خواهید، به شماره های ذیل زنگ بزنید.

1800RESPECT

1800 737 732

خشونت جنسی ملی 24 ساعته، لین مشورت دهی خشونت خانگی و خانوادگی برای آسترالیایی هایی است که مورد خشونت قرار گرفته اند یا در معرض خطر خشونت خانگی یا خانوادگی قرار دارند. ترجمان ها به زبانهای مختلف موجود اند.
به شماره رایگان 1800 737 732. زنگ بزنید.

(لین زندگی) Lifeline

131 114

Lifeline دارای یک نمبر ملی است که می تواند شما را با خدمات اضطراری در ایالت تان در ارتباط بگذارد.
هر فردیکه در آسترالیا دچار بحران شخصی است یا راجع به خودکشی فکر می کند، می تواند به شماره 13 11 14 زنگ بزند.

به ویب سایت مراجعه کنید

Translating & Interpreting Service (خدمات ترجمانی کتبی و شفاهی)

131 450

به خدمات تیلفونی رایگان به زبان خودتان دسترسی حاصل کنید. خدمات فوری ترجمانی تیلفونی بطور 24 ساعته و رایگان همه روزه در طول سال در خدمت شما قرار دارد131 450.

 

ورقه های معلوماتی

 

White Ribbon یک سلسله  ورقه های معلوماتی را به زبانهای مختلف همراه با معلومات راجع به جلوگیری از خشونت مردان علیه زنان ارائه می کند. در آنلاین ببینید، دانلود یا چاپ کنید.

 

 

ورقه های معلوماتی را پیدا کنید

دایره خشونت

 دایره خشونتماهیت تکراری اعمال تجاوزکاران را بررسی می کند. تئوری دایره خشونت نشان می دهد که رفتار تجاوزکاران چگونه می تواند تغیر فاحش کند و برای زنان مشکل ایجاد کند تا نتوانند ترک کنند. زنانیکه مورد خشونت قرار گرفته اند می توانند این دایره را بهتر درک کنند.

 

مرحله 1: تنش آفرینی

کشیدگی بین اشخاص در روابط رو به افزایش است. بدرفتاری لفظی، عاطفی یا مالی واقع می شود. رفتار شخص بدرفتار شدت پیدا می کند و به حد انفجار می رسد.

مرحله 2: انفجار شدید

خشونت در این مرحله به حد اعظم خود میرسد و شخص بدرفتار احساس تسکین می کند. این نوع احساس می تواند اعتیاد آور باشد. شخص بدرفتار صرف از این طریق می تواند عصبانیت خود را رفع کند.

مرحله 3: ماه عسل

در این نقطه، شخص بدرفتار شروع به احساس خجالت می کند و وعده می دهد که هرگز خشونت را تکرار نکند. اشخاص بدرفتار ممکن است سعی کنند تا تقصیر خشونت خود را به گردن عواملی مانند الکول یا فشار محل کار به اندازند. فرد قربانی گیج میشود و احساس وی جریحه دار می باشد مگر بازهم خوشحال است که خشونت خاتمه یافته است. فرد قربانی ممکن است فکر کند که شخص بدرفتار تغیر کرده است و دیگر خشونت ادامه نخواهد داشت.

Subscribe to our newsletter